Siz Bilgisayara, Biz Paraya Dokunmadan Birlikte Kolay Yönetim

 • Yerinde Periyodik Bilgi Toplama Hizmeti

  Kolay Yönet saha elemanları periyodik ziyaretleri ile Yönetimde o ana kadar oluşmuş evrakları ve dökümleri (asılları Yönetimde kalmak üzere) dijital tarama yöntemi ile adet bazında tutanak karşılığı teslim alırlar. Bu bilgiler İnternet ortamında "Veri Kayıt" birimimize gönderilir.
 • Fatura, Tahsilat, Ödeme Giriş Hizmeti

  "Veri Kayıt" Birimi elemanları kısa bir süre içinde gelen verileri kolayyonet.net yazılımına girişlerini yapar.
 • Aylık Pano Dökümlerin Basılı Teslimi

  Ay sonlarında saha elemanlarımız panoya asılacak borç bilgilendirme raporlarını (pano ölçülerine uygun olarak) Yönetim'e teslim eder. Ayrıca dosyalanmak üzere cari hesap eksterleri, Kasa ve Banka hareket dökümlerini planlanmış dönemlerde Yönetim'e panoya asılacak bilgilendirme raporlarını ve dosyalanacak dökümleri sunar
 • Denetime Hazırlık

  Saha elemanlarımız Denetim gününe uygun olarak bilanço, kasa / banka hareket raporları ve borç / alacak dökümleri Yönetim'e teslim eder. Eğer varsa Deneticilerin özel istedikleri içerikde dökümlerde diğerleri ile teslim edilir.
 • Genel Kurula Hazırlık

  Bir sonraki yılın "İşletme Projesi" ne temel teşkil edecek raporlar üzerinde Kolayyonet uzmanları ve Yönetim birlikte çalışarak öneriler hazırlar.
 • Mali ve Hukuki Danışmanlık

  Kolayyönet A.Ş.'nin anlaşmalı mali müşavir ve avukatları tarafından, elektronik ortamda danışmanlık hizmeti verilecektir.

Hizmet Sözleşmesi

.NET HİZMET ALIM SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

1. Taraflar:

a. Bir tarafta Apartman Yönetimi bundan sonra "Yönetim" diye adlandırılacaktır. b. Diğer tarafta Kolay Yönet Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. bundan sonra "Firma" olarak adlandırılacaktır.

2. Amaç ve Konu:

a. Bu sözleşme Yönetim ve Firma arasındaki Hizmet satın alma koşullarını düzenler.

3. Firmanın sorumlulukları

a. Yönetim'in faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yürütmesi için destek verir. b. Kat Malikleri Kurulu'nda yapmış olacağı incelemelere bağlı olarak Kat Mülkiyeti Kanunu'na (KMK) azami uyumu sağlanması için öneriler sunar ve talep edilen konularda hukuki bilgi paylaşımı yapar. c. Avans (aidat) hesaplamalarını KMK ve Kat Malikleri Kurulu kararlarına bağlı olarak aylık dönemler için hesaplar ve bu alacakların uygun şekilde duyurulmasını sağlar. d. Alacak ve borç kayıtlarını tutar. e. Borçların son ödeme tarihlerini takip ederek uyarılar yapar. f. Kararlaştırılmış son ödeme tarihini geçirmiş Kat Malikleri ve Kiracılar için yasal faizleri hesaplar. g. Banka ve kasa hareket kayıtlarını tutar h. Her ayın başında, panolara asılması gereken, bağımsız birim borç alacak listelerini, uygun boyutta, blok sayısına eşit olarak, basılı teslim eder. i. Üç aylık dönemlerde Kat Malikleri, Kiracılar ve Firmaların cari hareket detay raporlarını, Kasa ve Banka hareket raporlarını ve Gider Kalemleri bazında harcama detay raporlarını hazırlar ve teslim eder. j. Kolayonet.net platformundaki bilgilere erişim, veya raporlama amacıyla ihtiyaç duyulan teknik desteği telefon ile sağlar. k. Resmi makamların veya Yönetim Kurulunun istediği defterler için gerekli dökümleri A4 kâğıtlarına basılı halde talep edilen dönemlerde teslim eder. l. Sözleşme konusu hizmet, Apartman Yöneticileri için çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı mahiyette olup, karar ve uygulama sorumluluğu Yönetime aittir. Firma'nın verilen kararlar ve uygulama hatalarından oluşabilecek hiçbir sorunda kanuni yükümlülüğü yoktur. m. Firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan hizmetin aksadığı hallerde, Yönetim Firma'yı yazılı olarak ihtar eder.İhtar edilen Firma sorumluluklarını yerine getirmemeye devam ediyorsa Yönetim, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

4. Yönetimin Sorumlulukları

a. Sözleşmenin imzalanmasını takiben yapılacak olan toplantılarda Firma tarafından istenilen detay bilgileri vermek. b. Ortak kararlaştırılacak günlerde gelen Firma'nın elemanlarına ilgili dönemin evraklarını hazırlamış olmak. c. İlave talep, eleştiri ve önerilerini "bilgi@kolayyonet.net" adresine e-posta ile iletmek d. Yönetimin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan hizmetin aksadığı hallerde aylık ücret Yönetim tarafından ödenmeye devam eder.

5. Fiyat ve Ödeme

a. Söz konusu Firma' nın Hizmetinden dolayı sözleşme dönemi süresince alacağı aylık ücret Yalnız (xxxx) TL olup, Yönetim tarafından her ayın başında peşin ve nakit olarak ödenecektir. b. Katma Değer Vergisi ve diğer yasal yükümlülükler ücrete dahil değildir. c. Süresi dolan sözleşmenin uzaması halinde aylık ücret TMMOB tarafından en son açıklanan ücretler arasındaki artış oranında arttırılır..

6. Sözleşmenin Feshi

a. Yönetim 90 gün önceden feshi ihbarda bulunmak suretiyle, son üç aylık ödemeyi yaparak sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. b. Firma sözleşme süresince iki adet aylık ödemenin süresi içinde ödenmemesi halinde Yönetim'e yazılı ihtar gönderir. İhtar tarihini takiben 15 gün içinde ödeme yapılmaz ise Firma söyleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

7. Sözleşmenin Süresi

a. İş bu sözleşme / / ve / / Tarihleri arasında geçerlidir. b. Sözleşme, fesh edimediği sürece, bitiş tarihinde bir yıl süre ile otomatik olarak uzar.

8. İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşup, anlaşmazlık durumunda İstanbul mahkemeleri yetkili kılınmıştır.